Ako prebieha likvidácia S.R.O.

Môžeme povedať, že likvidácia sro je vlastne zánik spoločnosti. Pri najmenšom so zánikom súvisí. Jedna sa však o najrýchlejší proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu aktívnej podnikateľskej činnosti danej spoločnosti. Hoci sa jedna o najrýchlejší proces likvidácie zahŕňa dôležité a tiež potrebné úkony, ktoré treba správne vykonať. Likvidácia zahŕňa vysporiadanie všetkých záväzkov a pohľadávok, ktoré môžu spoločnosti prináležať. Spoločnosť sa pripravuje na vymazanie z obchodného registra. Likvidácia je dobrý spôsob, ako ukončiť podnikanie pre firmy, ktoré disponujú dostatkom majetku nato, aby uspokojili všetkých svojich veriteľov alebo pripadne, aby splatili svoje podlžnosti aj nejaké sú. Ale ešte pred jej zánikom dochádza k vysporiadaniu sa s majetkom danej spoločnosti, splateniu všetkých záväzkov a pohľadávok.

STOP

Dôvody zániku spoločnosti: jeden z najčastejších a najrozumnejších dôvodov je ukončenie činnosti kvôli nespokojnosti so samotným ziskom. Ďalšími dôvodmi môžu byť stratený záujem ďalej podnikať v konkrétnom odvetví alebo nezáujem vôbec viesť podnikateľské činnosti alebo odchod do dôchodku. Pri každom vstupe spoločnosti do likvidácia sa musia najprv zhodnúť a tiež toto rozhodnutie odsúhlasiť všetci spoločníci danej spoločnosti. Samotný proces vykonáva osoba, ktorá sa nazýva likvidátor. Vymenúva ho samotná spoločnosť. Stáva sa tak na mimoriadnej schôdzi valného zhromaždenia, ktorého sú súčasťou všetci spoločníci vo firme. Ak by spoločnosť za vyhradený čas neurčili alebo nestihli určiť likvidátora tak následne ho vymenúva súd. Súd vymenúva likvidátora len v mimoriadnych prípadoch. Samotný likvidátor ma za úlohu niekoľko dôležitej činnosti, ktoré musí za istý čas vykonať. Jedna s jeho prvých úloh je, že likvidátor podáva návrh na vymazanie spoločnosti z obchodného registra. Ďalej musí oznámiť všetkým známym veriteľom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie.

STOP

Vedie zoznam majetku, účtovníctvo zoznam spoločníkov, oznamuje všetkým spoločníkov priebeh likvidácie. Jeho úlohou je aj oznámiť príslušným úradom napríklad daňovému úradu, že spoločnosť vstupuje do likvidácie. Na takéto oznámenie ma 30 dni. Po dokončení všetkých úkonov vzniká likvidátorovi nárok na odmenu, ktorý je vo výške 1500€ Tato suma je vo forme preddavku. Suma sa nevypláca likvidátorovi ihneď, ale je uschovaná na účet príslušného notára. Suma je určená na možné výdavky, ktoré môže mať likvidátor voči danej spoločnosti. Všetci spoločníci majú nárok na vyplatenie likvidačného zostatku. Tento likvidačný zostatok bude spoločníkom vyplatený až po zániku spoločnosti. Pokiaľ sa likvidácia neukončí musí mať daná spoločnosť v obchodnom registri “nálepku “v likvidácii. Každá úspešná likvidácia sa konci výmazom z obchodného registra, a teda jej trvalým a úplným zánikom.